Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1.1. Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez BGM Pharma sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu z wykorzystaniem sklepu internetowego www.vetishop.pl (zwanego dalej: „Sklepem VETISHOP”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez BGM Pharma Sp. z o.o. usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
 • 1.2. Definicje:
  • DNI ROBOCZE – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  • DOSTAWA – dostarczenie Klientowi Towaru określonego w Zamówieniu przez BGM PHARMA Sp. z o.o., za pośrednictwem Dostawcy,
  • DOSTAWCA – Poczta Polska S.A. lub firma kurierska.
  • HASŁO – indywidualnie określony przez Klienta ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, zabezpieczających dostęp do Konta Klienta.
  • KLIENT – podmiot, na rzecz którego według Regulaminu mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
  • KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • KONTO KLIENTA – funkcjonalność Strony Internetowej Sklepu VETISHOP, uruchomiona na rzecz Klienta przez BGM PHARMA Sp. z o.o., po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.
  • LOGIN – indywidualne oznaczenie Klienta, wymagane wraz z Hasłem do złożenia zamówienia w Sklepie VETISHOP. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
  • PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
  • REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu VETISHOP.
  • Rejestracja – procedura określona w Regulaminie, wypełnienie której wymagane jest dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu VETISHOP.
  • BGM PHARMA SP. Z O.O. – działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością BGM Pharma Sp. Z o.o. adres do korespondencji: ul. Bliska 5,  26-604 Radom, NIP 634 282 57 64, Regon 243502680, adres poczty elektronicznej: bgm@bgmpharma.pl
  • STRONA INTERNETOWA SKLEPU VETISHOP – strony internetowe, pod którymi BGM Pharma Sp. z o.o. prowadzi Sklep VETISHOP, działające w domenie vetishop.pl.
  • TOWAR – produkt oferowany przez BGM PHARMA Sp. z o.o. za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego VETISHOP.
  • TRWAŁY NOŚNIK – materiał lub urządzenie umożliwiające Klientowi przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
  • TREŚĆ CYFROWA – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
  • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży zawarta na odległość, drogą elektroniczną, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron i na zasadach określonych w Regulaminie, miedzy Klientem a BGM Pharma Sp. z o.o..

2. WSTĘP

 • 2.1. Jako BGM Pharma Sp. z o.o. posiadamy wszelkie prawa do Sklepu VETISHOP, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu VETISHOP, a także do wykorzystywanych przez nas wzorców, formularzy i logotypów. Korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób przez nas określony i zgodny z Regulaminem.
 • 2.2. BGM Pharma Sp. z o.o. udostępnia Sklep VETISHOP jako system teleinformatyczny, za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Sklepu VETISHOP.
 • 2.3. BGM Pharma Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Sklepu VETISHOP reklam dotyczących oferowanych Towarów, jak i towarów i usług osób trzecich.
 • 2.4. Sklep VETISHOP lub Strony Sklepu Internetowego VETISHOP nie mogą być wykorzystywane przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania spamu.
 • 2.5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego VETISHOP odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym przez nas w Regulaminie.
 • 2.6. Klient, korzystając ze Sklepu VETISHOP nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Treść cyfrową, strukturę, formę, grafikę, mechanizm jego działania. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu VETISHOP, Strony Sklepu Internetowego VETISHOP lub usług nieodpłatnych świadczonych przez BGM Pharma Sp. z o.o., w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub BGM Pharma Sp. z o.o..
 • 2.7. Klient jest uprawniony do korzystania ze Stron Internetowych Sklepu VETISHOP wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Stron Internetowych Sklepu VETISHOP w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes BGM Pharma Sp. z o.o..
 • 2.8. Korzystanie ze Sklepu VETISHOP oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z Treścią cyfrową zawartą na Stronie Internetowej Sklepu VETISHOP, z zastrzeżeniem postanowień § 3 Regulaminu.
 • 2.9. BGM Pharma Sp. z o.o. dołoży starań, aby korzystanie z naszego Sklepu Internetowego VETISHOP było możliwe dla Klientów z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego VETISHOP to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej (Internet Explorer 10, Chrome 30, FireFox 24, Opera 16, Safari 5.1) z włączoną obsługą języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptująca pliki typu „cookies”, łącze internetowe o przepustowości co najmniej 1 M/s.
 • 2.10. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie VETISHOP oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu VETISHOP, Klient musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.
 • 2.11. Jako BGM Pharma Sp. z o.o. oświadczamy, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia (stosować aktualne programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet).
 • 2.12. BGM Pharma Sp. z o.o. tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Sklepu VETISHOP. W przypadku zastosowania przez BGM Pharma Sp. z o.o. powyższych zabezpieczeń, Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

3. REJESTRACJA W SKLEPIE INTERNETOWYM VETISHOP

 • 3.1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji, przy czym Rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w Sklepie VETISHOP.
 • 3.2. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez nas na Stronie Internetowej Sklepu VETISHOP i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do BGM Pharma Sp. z o.o. poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala Hasło.
 • 3.3. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient powinien zachować poniższe zasady:
  • Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest opcjonalne;
  • Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć Klienta i być prawdziwe;
  • Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności, oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;
  • Klient oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie droga elektroniczną na jego rzecz przez BGM Pharma Sp. z o.o. usługi prowadzenia Konta Klienta, przy czym niewyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta;
 • 3.4. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
  • przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności;
  • upoważnieniem BGM Pharma Sp. z o.o. do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta oraz wyrażeniem zgody na przekazywanie przez BGM Pharma Sp. z o.o. na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.
 • 3.5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej potwierdzenie Rejestracji przez BGM Pharma Sp. z o.o.. Z tą chwilą Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta, i dokonywania zmian danych przekazanych podczas Rejestracji danych (za wyjątkiem Loginu) oraz uzyskuje możliwość korzystania z pozostałych usług oferowanych przez BGM Pharma Sp. z o.o. za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu VETISHOP.
 • 3.6. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia BGM Pharma Sp. z o.o. o utracie Hasła na rzecz osób nieuprawnionych. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując funkcjonalności Konta Klienta.

4. ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 • 4.1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu stanowią ofertę BGM Pharma Sp.. z o.o..
 • 4.2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym VETISHOP przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu VETISHOP.
 • 4.3. Klient składa zamówienie, wybierając polecenie „DODAJ DO KOSZYKA” i Towar, którym jest zainteresowany na Stronie Internetowej Sklepu VETISHOP, a następnie po skompletowaniu całości zamówienia i wskazanie w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz płatności, przez wysyłkę formularza zamówienia do BGM Pharma Sp.. z o.o. przez wybór pola „ZAPISZ I ZAPŁAĆ” w formularzu zamówienia. Przed wysyłką zamówienia do BGM Pharma Sp.. z o.o. podawana jest cena łączna wybranych Towarów, łączny koszt wybranego sposobu Dostawy oraz wszelkie inne ewentualne koszty związanie z realizacją zamówienia.
 • 4.4. Po złożeniu zamówienia, BGM Pharma Sp.. z o.o. przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta zamówienia.
 • 4.5. Po zawarciu Umowy sprzedaży, BGM Pharma Sp. z o.o. potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

5. PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

 • 5.1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu VETISHOP zmieszczone przy danym Towarze:
  • stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są wedle wyboru Klienta w: złotych polskich, Euro lub dolarach amerykańskich;
  • nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy;
  • nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych.
 • 5.2. Ostateczną ceną wiążącą strony umowy sprzedaży jest cena Towaru zawarta na Stronie Internetowej Sklepu VETISHOP w momencie składania zamówienia przez Klienta. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy Dostawy oraz określeniu formy płatności.
 • 5.3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  • przelew bankowy na rachunek bankowy BGM Pharma Sp. z o.o. (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez BGM Pharma Sp. z o.o. potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy BGM Pharma Sp. z o.o.);
  • gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez BGM Pharma Sp. z o.o. potwierdzenia przyjęcia zamówienia );
  • przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez BGM Pharma Sp. z o.o. potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez BGM Pharma Sp. z o.o. informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta.);
  • przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez BGM Pharma Sp. z o.o. potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez BGM Pharma Sp. z o.o. informacji z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez Klienta).
 • 5.4. Klient nie ma możliwości zapłaty za cześć zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze. Klient informowany jest każdorazowo o terminie na dokonanie płatności za zamówienie, uwzględniający sposób Dostawy.
 • 5.5. BGM Pharma Sp. z o.o. zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu VETISHOP informację o terminie realizacji zamówienia.
 • 5.6. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 • 5.7. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy.
 • 5.8. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
 • 5.9. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo.. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru, do Sklepu Internetowego VETISHOP, przez Dostawcę BGM Pharma Sp. z o.o. skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RĘKOJMIA

 • 6.1. BGM Pharma Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami BGM Pharma Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 • 6.2. BGM Pharma Sp. z o.o. zapewnia Dostawę Towaru bez wad fizycznych i prawnych oraz jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 • 6.3. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że BGM Pharma Sp. z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to jednak nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez BGM Pharma Sp. z o.o. albo BGM Pharma Sp. z o.o. nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez BGM Pharma Sp. z o.o. usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez BGM Pharma Sp. z o.o.. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że BGM Pharma Sp. z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

BGM Pharma Sp. z o.o. może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi BGM Pharma Sp. z o.o..

 • 6.4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres BGM Pharma Sp. z o.o.. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa BGM Pharma Sp. z o.o..
 • 6.5. BGM Pharma Sp. z o.o. odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

7. REKLAMACJE

 • 7.1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres BGM Pharma Sp. z o.o..
 • 7.2. BGM Pharma Sp. z o.o. w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 • 7.3. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres BGM Pharma Sp. z o.o..
 • 7.4. Klient może zgłosić BGM Pharma Sp. z o.o. reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez BGM Pharma Sp. z o.o.. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny BGM Pharma Sp. z o.o.. Dla złożenia reklamacji Klient może wykorzystać formularz reklamacji zamieszczony na Stronie Internetowej Sklepu VETISHOP. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. BGM Pharma Sp. z o.o. niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY I ZWROT ŚWIADCZEŃ

 • 8.1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.
 • 8.2. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając BGM Pharma Sp. z o.o. oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez BGM Pharma Sp. z o.o. na Stronie Internetowej Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • 8.3. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając BGM Pharma Sp. z o.o. oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: Elektroniczny Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. BGM Pharma Sp. z o.o. niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
 • 8.4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 • 8.5. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim BGM Pharma Sp. z o.o. przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 • 8.6. BGM Pharma Sp. z o.o. ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta. BGM Pharma Sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • 8.7. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez BGM Pharma Sp. z o.o., BGM Pharma Sp. z o.o. nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • 8.8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar BGM Pharma Sp. z o.o. lub przekazać go osobie upoważnionej przez BGM Pharma Sp. z o.o. do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 • 8.9. Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres BGM Pharma Sp. z o.o..
 • 8.10. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób Dostawy inny niż najtańszy, zwykły sposób Dostawy oferowany przez BGM Pharma Sp. z o.o., BGM Pharma Sp. z o.o. nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
 • 8.11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 • 8.12. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotu można dokonać przykładowo:
  • bezpośrednio w biurze BGM Pharma Sp. z o.o. w następujących dniach tygodnia i godzinach: poniedziałek – sobota w godzinach od 10:00 do 20:00 oraz w niedzielę w godzinach od 10:00 do 16:00 lub
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej przez przesłanie Towaru na adres BGM Pharma Sp. z o.o.
 • 8.13. BGM Pharma Sp. z o.o. dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. USŁUGI

 • 9.1. BGM Pharma Sp. z o.o. świadczy nieodpłatnie na rzecz Klientów, drogą elektroniczną następujące usługi:
  • Prowadzenie Konta Klienta;
  • Newsletter
 • 9.2. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 • 9.3. BGM Pharma Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 • 9.4. Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych w pkt. 3 Regulaminu.
 • 9.5. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który podczas Rejestracji aktywuje odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym i wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu dedykowany formularz udostępniony przez BGM Pharma Sp. z o.o. na Stronie Internetowej Sklepu VETISHOP oraz wyrazi zgodę na korzystanie z usługi. Po przesłaniu wypełnionego dedykowanego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w dedykowanym formularzu potwierdzenie otrzymania wypełnionego formularza przez BGM Pharma Sp. z o.o., wraz z przekierowaniem na Stronę Internetową SklepuVETISHOP, za pomocą którego Klient jest zobowiązany potwierdzić wolę skorzystania z usługi. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usługi Newstletter jest dokonanie potwierdzenia przez Klienta woli skorzystania z usługi.
 • 9.6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez BGM Pharma Sp. z o.o., na adres poczty elektronicznej danych Klientów, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie BGM Pharma Sp. z o.o.. Newsletter przesyłany jest przez BGM Pharma Sp. z o.o. do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 • 9.7. Każdy Newsletter kierowany danych Klientów zawiera, w szczególności:
  • informację o nadawcy;
  • wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz
  • informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 • 9.8. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej bgm@bgmpharma.pl .
 • 9.9. Klient, który dokonał Rejestracji może samodzielnie usunąć Konto Klienta lub zgłosić takie żądanie BGM Pharma Sp. z o.o., przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez BGM Pharma Sp. z o.o., może ono zostać usunięte do 14 (czternaście) dni od zgłoszenia żądania.
 • 9.10. BGM Pharma Sp. z o.o. jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę BGM Pharma Sp. z o.o. lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu VETISHOP lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. BGM Pharma Sp. z o.o. zawiadamia Klienta o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wyprzedzeniem 3 Dni Roboczych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZMIANA REGULAMINU

 • 10.1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Sklepu Internetowego.
 • 10.2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu Internetowego.
 • 10.3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez BGM Pharma Sp. z o.o. na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu Internetowego przez okres co najmniej 10 kolejnych Dni roboczych, zaś Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni przez BGM Pharma Sp. z o.o. poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 • 10.4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 Dni Roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie BGM Pharma Sp. z o.o. w ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług elektronicznych z zastrzeżeniem zachowania wszelkich praw nabytych przez strony.
 • 10.5. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sklep VETISHOP do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 • 10.6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
 • 10.7. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2015 r.